มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Update:2023-07-10 14:33:34 Read:(46)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 LPRU NEWs : เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 รศ.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รัอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อนางกนกพรรณ อ่อนนุช ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2 และคณะจากสำนักงบประมาณ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 6 โครงการดังนี้

1.โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP,

2.โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น,

3.โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น,

4.โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน,

5. โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัย และ

6.โครงการตามบริบท มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Date2023-07-10
By:rid_lp