บุคลากร
บุคลากร


ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ

 

นายวรกร เนือยทอง

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

 


นางสาวสมพร ตะนะวงค์

หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน

 
นางสาวรัชสุภา การักษ์

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

 
นางมณี ตาจิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 
นางสาวจินตนา ตะนะวงค์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

 
นางสาวนราทิพย์ ทองไทย

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

 
นางรังสินี วิงวอน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

 
นางสาวสิริลักษณ์ คนฉลาด

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 
นายวันเฉลิม จีบุญมี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

tel: