เอกสารแผน/ผลการปฏิบัติราชการ
เอกสารแผน/ผลการปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 2566-2570 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (อ่าน แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 2566-2570 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้ง)
 
แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2563-2580 (อ่าน แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2563-2580 ครั้ง)
 
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 5 ปี (อ่าน แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 5 ปี ครั้ง)
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2567 (อ่าน แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2567 ครั้ง)
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 (อ่าน แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 ครั้ง)
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 (อ่าน แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 ครั้ง)
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 (อ่าน แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ครั้ง)
 
แผนพัฒนาความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปี 2566-2570 (ปรับปรุง 2564) (อ่าน แผนพัฒนาความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปี 2566-2570 (ปรับปรุง 2564) ครั้ง)
 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 2563-2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ปรับปรุง ปี 2564) (อ่าน แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 2563-2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ปรับปรุง ปี 2564) ครั้ง)