E-SERVICES

รวมระบบที่เกี่ยวข้อง

รายงานประจำปี

ไฟล์ เอกสารต่างๆ

เอกสาร Download

ไฟล์ เอกสารต่างๆ


ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูทั้งหมด


"ข่าวสารและกิจกรรม" กองนโยบายและแผน | ดูทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการบริหาความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 ในระบบออนไลน์

Update(2023-11-24 11:32:49) Read(36)

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2566

Update(2023-11-24 11:22:59) Read(50)

องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Update(2023-07-13 09:45:34) Read(40)

มร.ลป.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปี 63 - 80

Update(2023-07-10 15:29:50) Read(101)

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Update(2023-07-10 14:33:34) Read(47)