"ประชาสัมพันธ์" กองนโยบายและแผน

แบบติดตามการดำเนินงานตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ 9 เดือน

Update(2024-02-07 15:44:38) Read(22)

แบบฟอร์มเกณฑ์การประกันคุณภาพ เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) ระดับหลักสูตร

Update(2024-02-06 14:26:16) Read(27)

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) หน่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา

Update(2024-02-02 10:17:32) Read(20)

ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2566

Update(2024-01-24 11:24:43) Read(27)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ7) ปีการศึกษา 2566

Update(2024-01-18 14:50:47) Read(28)

ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2567

Update(2024-01-18 14:48:45) Read(21)

รหัสงบประมาณ 20 หลัก และรหัสกิจกรรมหลัก 17 หลัก ปีงบประมาณ 2567

Update(2023-11-02 13:53:23) Read(59)

Download ! แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2566

Update(2023-11-01 11:12:13) Read(78)

แผนปฏิบัติการ งบบริหารงานกลางมหาวิทยาลัย ปี 2566

Update(2023-07-13 10:45:43) Read(152)

แบบฟอร์ม หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) ปค.1,4,5

Update(2023-07-13 10:44:42) Read(78)

หลักจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ว68 สำนักงบประมาณ

Update(2023-07-13 10:43:44) Read(49)