ติตต่อเรา
ติตต่อเรา

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 ถนนลำปาง-แม่ทะ หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

โทรศัพท์ภายใน 

  • งานบริหารทั่วไป  โทร.5140-5142
  • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  โทร.5143-5145
  • งานประกันคุณภาพการศึกษา โทร.5173-5175