มร.ลป.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปี 63 - 80
Update:2023-07-10 15:29:50 Read:(99)
มร.ลป.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปี 63 - 80มร.ลป.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปี 63 - 80

LPRU News: เมื่อวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ในการนี้ได้ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ โดยดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร และคณะ เป็นวิทยากรบรรยาย ใน 4 หัวข้อ ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ และกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะเวลา 20 ปี , การทบทวนจุดมุ่งหมายองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก และประเด็นยุทธศาสตร์ , การทบทวนและกำหนดเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก และเรื่องกลยุทธ มาตรการ และแนวทางการดำเนินงาน

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โดยการใช้เทคนิค SWOT Analysis และเทคนิค Tree Diagram เพื่อใช้ในการประชุมกลุ่มย่อยในการวิเคราะห์ ซึ่งได้แบ่งเป็น 4 กลุ่มได้แก่ 1.กลุ่มการพัฒนาท้องถิ่น 2.กลุ่มการผลิตและพัฒนาครู 3.กลุ่มการยกระดับคุณภาพการศึกษา 4.กลุ่มการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภายหลังการวิเคราะห์ดังกล่าว ได้กำหนดการนำมาเสนอและวิพากษ์ในเรื่อง กลยุทธ์ มาตรการ และแนวทางการดำเนินงานของแต่ละยุทธศาสตร์ ตลอดจนการตอบข้อซักถามและการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของการศึกษา การพัฒนาท้องถิ่น และระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางต่อไป

ข้อมูลจาก งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏลำปาง

Date2020-06-24
By:rid_lp