การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2566
Update:2023-11-24 11:22:59 Read:(49)
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2566เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมดอกปีป ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.จารึก  สิงหปรีชา เป็นประธานการประชุม
ในการนี้มีตัวแทนคณะกรรมการจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามกระบวนการและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรของกระทรวงการคลังในลำดับต่อไป

Date2023-10-10
By:rid_lp