การประชุมคณะกรรมการบริหาความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 ในระบบออนไลน์
Update:2023-11-24 11:32:49 Read:(36)
การประชุมคณะกรรมการบริหาความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 ในระบบออนไลน์เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2566 ในการประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ผศ.จารึก  สิงหปรีชา เป็นประธานการประชุม
ในการนี้มีตัวแทนคณะกรรมการจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามกระบวนการและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรของกระทรวงการคลังในลำดับต่อไป

Date2023-11-24
By:rid_lp